სასწავლო პროექტები

ბრიტანეთია საბჭოს მიერ გამოცხადებული კონკურსი
ოლიმპიური თამაშები 2012
გორის მე-10 საჯარო სკოლის პროექტი 
"ჰერკულესი"
ჩვენი პროექტი 5 საუკეთესო პროექტს შორის დასახელდა გორსა და გორის რაიონში

Project title


Hercules


Gori, Public school #10
Tarkhnishvili st. 22
T - 0 (370) 27 35 08
Students:
Sopio Tskhadadze 599 00 59 99
Eter Gvaramadze 893 52 74 56
Tamuna Davitishvili 598 002 802
Indira Rostomovi 598 92 06 78
Giorgi Saatashvili 555 10 94 66
Temur Archvadze 595 62 18 85
Diana Kotolashvili 0(370) 22 55 20
Teachers:
Mariam Gasitashvili 551 212371
Gaiane Paramonova 599 43 96 69
Objectives
·        To show students advantages of being involved in different sport activities.
·        To master English language and use it in real life.
·        To establish faithful and friendly relations with students and teachers.
·        To give students a chance to organize and take part in collaborative activities about healthy way of life.
·         To learn more about Olympic and Paralympic values and champions.Description   

This project will be organized by Gori public school #10 in May 2012. There are three 12 years old and four 15 years old students authors of this project.
These students will plan several activities:
a)        Make posters and presentations about Olympic Games, champions and their success in English language.
b)        Plan physical activities, English language learning games for school competition.
c)         Make rules for the sport competition in English language.
d)        Organize meetings and presentations for the students.
e)        Organize school sport competition.
The competition will be held in the school gym. In this competition 12-16 years old students from different classes will participate. They’ll make teams. Each team will have a name and a slogan. The winning team will be rewarded. To give reward will be invited sport champions from Gori region.
The prize for the winning team will be saved at school till next competition next school year.
f)        To sum up the project participants will make an internet blog and wallpaper using taken pictures describing all activities.


Expected results

          Our school received US Government Grants. In 2009 July and 2010 July an English summer camp was organized for IDP students from Tskhinvali Region. They currently reside in Gori and are enrolled in the Gori public school #10. Children successfully participated and completed a Beginner and Intermediate Level program. Children were accompanied and supervised by school English teachers who conducted English lessons and took them for trips to historic sights.
These students participate in this project too.

The project will be grate opportunity:
·        To increase students interest in sport and healthy way of life.
·        To use English language in real life situations.
·        To spend time in friendly and healthy environment.
·         To know more about Olympic and Paralympic values and champions.Budget

Item
Description
Total
British Council
Other donor -Gori, public school #10
Computer
1
1500 GEL

1500 GEL
Projector
1
900 GEL

900 GEL
Photo camera
1
400 GEL

400 GEL
Gym

500 GEL

500 GEL
Football net
2
100 GEL
100 GEL

Basketball
2
70 GEL
70 GEL

Printer
1
260 GEL
260 GEL

Paper A4
1 pack
8 GEL
8 GEL

Colored paper
1 pack
12 GEL
12 GEL

Prize for the winning team

30 GEL
30 GEL

Printing photos

12 GEL
12 GEL

Push pins

4 GEL
4 GEL

Stickers

4 GEL
4 GELTimeline
·        Making posters and presentations –   1-4 May 2012
·        Planning activities for the competition -  4-6 May 2012
·        Organizing meetings for students -    6-13 May 2012
·        Organizing school competitions -  13-25 May 2012
·        Summing up the project   -   25-30 May 2012
სასწავლო პროექტი–ვიქტორინა ინგლისურ ენაში

პროექტის სახელწოდება  „ბრწყინვალე შვიდეული“
პროექტის მთვარი იდეა – გარეგანი მოტივაციის გავლენა მოსწავლეთა აკადემიურ მოსწრების გაუმჯობესებაზე.
პროექტის აქტუალობა:
საგაკვეთილო პროცესში მოსწავლეთა აქტიური ჩართულობის ზრდა;
პროექტის მიზანი:
·         გაკვეთილზე მიღებული ცოდნის კონკურენტულ გარემოში გამოყენების უნარ–ჩვევის განვითარება;
·         ჯგუფური მუშაობის უნარის განვითარება;
·         თანამშრომლობითი, საკუთარი აზრის ნათლად ჩამოყალიბების, გადაწყვეტილების მიღების უნარ–ჩვევის განვითრება;
·         ინგლისურ ენაზე წერილობითი და ზეპირი ნამუშევრების პრეზენტაციის უნარის განვითარება;
·         წარმატებული მოსწავლეების წახალისება.
მონაწილეთა ასაკი/კლასი: IV კლასი
ვადები/ხანგრძლივობა: ორი თვე
მოსალოდნელი შედეგები:
გაიზრდება მოსწავლეთა ინტერესი ინგლისური ენის შესწავლის მიმართ;
გაიზრდება მოსწავლეთა ჩართულობა  საგაკვეთილო პროცესში;
გაიზრდება მოსწავლეთა თვითშეფასების განცდა.
პროექტისათვის საჭირო რესურსები:
·         კომპიუტერი, პროექტორი, ფოტოაპარატი, CD-პლეერი.
·         თბახის ფურცლები, მარკერები, ფორმატის ფურცლები.
·         თვალსაჩინოება–სხვადასხვა სურათები (ფლეშქარდები)
მიმდინარეობა (ძირითდი აქტივობები)
1.    მასწავლებლის მიერ მოსწავლეთთვის შეფასების ბარათების დარიგება პარალელურ IVკლასებში;
2.    ყოველდღიურად მოსწავლეთა შეფასება ღიმილებით, მათი გაკვეთილისათვის მზაობისა და აქტიურობის შესაბამისად;
3.    საუკეთესო შვიდი მოსწავლის გამოვლენა თითოეულ კლასში;
4.    მასწავლებლის მიერ კითხვების მომზადება საპრეზენტაციო პროგრამაში და თამაშებისა და სახალისო აქტივობების დაგეგმვა ვიქტორინისათვის;
5.    ვიქტორინის ჩატარება;
6.    წარმატებული ჯგუფის დაჯილდოება სიგელებით;
შეფასება
მასწავლებელი წერს ანგარიშს გაწეული მუშაობის შესახებ.
პროექტის ხელმძღვანელი ინგლისური ენის მასწავლებელი მარიამ გასიტაშვილიhttp://www.slideshare.net/mariamigasitashvili/iv-34513020ანგარიში ღონისძიების ჩტარების შესახებ
ღონისძიების ჩტარების დღე    26.02.2013
სკოლა: სსიპ გორის X სკოლა                           კლასი: IVა,   IV
მასწავლებელი: მარიამ გასიტაშვილი           საგანი : ინგლისური ენა
ძირითდი თემა/საკითხი: რა გავლენას ახდენს გარეგანი მოტივაცია მოსწავლეთა აკადემიურ მოსწრებაზე?
მისაღწევი შედეგები თავდაპირველი გეგმის მიხედვით:
მოსწავლეთა ინტერესის ზრდა ინგლისური ენის შესწავლის მიმართ;
მოსწავლეთა ჩართულობა ზრდა საგაკვეთილო პროცესში;
მოსწავლეთა თვითშეფასების განცდის ზრდა;
·         გაკვეთილზე მიღებული ცოდნის კონკურენტულ გარემოში გამოყენების უნარ–ჩვევის განვითარება;
·         ჯგუფური მუშაობის უნარის განვითარება;
·         თანამშრომლობითი, საკუთარი აზრის ნათლად ჩამოყალიბების, გადაწყვეტილების მიღების უნარ–ჩვევის განვითრება;
·         ინგლისურ ენაზე წერილობითი და ზეპირი ნამუშევრების პრეზენტაციის უნარის განვითარება;
საკვანძო მეთოდები/სტრატეგიები:
ჯგუფური მუშაობის მეთოდი, დისკუსია/დებატები, თანამშრომლობითი მეთოდი, როლური და სიტუაციური თამაშები, დემონსტრირების მეთოდი, სწავლების ემოციურ–მოტივაციური სტრატეგია, თანამშრომლობითი სწავლება.

ძირითდი სასწავლო რესურსები:
მოსწავლის სახელმძღვანელო English World დ2, მასწავლებლის მიერ Powerpoint-ში აგებული პრეზენტაცია–კითხვარი, CD, სასწავლო თამაშები.
გაკვეთილის შედეგები:
მოსწავლეებმა მიაღწიეს გეგმით განსაზღვრულ შედეგებს. სასწავლო გარემო მათთვის უფრო მიმზიდველი გახდა, გაიზარდა მოტივაცია და განსაკუთრებით აღსანიშნავია შედარებით პასიური მოსწავლეების საგაკვეთილო პროცესში ჩართულობის მნიშვნელოვანი ზრდა.
სწავლების ემოციურ–მოტივაციურმა სტრატეგიამ მოსწავლეებს სწავლისადმი დადებითი განწყობა შეუქმნა. მოსწავლეებს უფრო მეტად განუვითარდათ ჯგუფში მუშობის და თნამშრომლობის უნარი.
გამოწვევის ფაზაზე გამოვიყენე გარეგანი მოტივაცია, წარმატების შემთხვევაში მოსწავლეებს შევპირდი, რომ ისინი მიიღებდნენ მონაწილეობას ვიქტორინაში.
ცოდნის კონსტრუირების ფაზაზე გამოვიყენე როლური და სიტუაციური თამაშები, ასევე სიმბოლოებით შეფასების სისტემა.
რეფლექსიის ფაზაზე მოსწავლეებმა საკუთარი ცოდნისა და უნარების დემონსტრირება მოახდინეს ვიქტორინაზე.
 ამ ღონისძიების ხელახლა ჩატარების შემთხვევაში მოსწავლეებს საშუალებას მივცემდი მოწინააღმდეგე გუნდისათვის თვითონ მოემზადებინათ კითხვების გარკვეული რაოდენობა.ბრიტანეთის საბჭოს კონკურსი
"Kids News"British council 2014


Комментариев нет:

Отправить комментарий